Artikkelikuva: Hiutale Films; Tommi Hietaharju

Finlands farvatten är indelade i tre lotsningsområden; Bottenhavet, Skärgårgårdshavet- Bottenviken och Finska viken. Lotsverket hör till de äldsta fungerande statliga organisationerna. Lotsningarna sköts av Finnpilot Pilotage Oy och är ett statligt ägt bolag med specialuppgifter. Som grund för denna offentliga uppgift ligger Karl XI:s förordning från 19.9.1696 om lotsverken även om själva lotsandet har betydligt äldre anor.

Fram till 1970- talet var lotstjänstgöringen i skärgården en livsstil som gick i arv från far till son. På Tankar har det redan på 1760- talet funnits lotsar. I början utgjordes lotsarna av fiskare som hade bra lokalkännedom. Borgarna i Gamlakarleby idkade både handelssjöfart och skeppsbyggnad och anställde lotsar.

Från 1848 övergick lotsarna på Tankar i statens tjänst. Lotsningen skedde under den isfria tiden från tidig vår till sen höst. Hamnarna var stängda vintertid men 1967 var hamnen i Gamlakarleby öppen första gången även under vintern och efter det har lotsarna skött om lotsningarna året om.
Lotsarnas rätt strikta klädsel har att göra med att de anses representera Finland och är den myndighet som först stiger ombord på fartyg som seglar under främmande flagg.

Lotsstationen på Tankar fungerar inte mera som basstation utan lotsarnas stödjepunkt är sedan 2014 i Yxpila. Lotsstationen på Tankar handhas numera av Karleby Turism och fungerar som Tankar Inn för besökare som vill övernatta på fyrön.

Suomessa on kolme luotsausaluetta; Perämeri, Saaristomeri-Selkämeri ja Suomenlahti. Luotsilaitos on Suomen vanhimpia edelleen toimivia organisaatioita. Finnpilot Pilotage Oy hoitaa luotsaukset ja on valtion omistama yhtiö, jolla on erikoistehtävä. Nykyisen luotsilaitoksen perustamisasiakirjana pidetään kuningas Kaarle XI:n vuonna 1696 antama luotsilaitosasetusta, vaikka itse luotsauksella on vielä muutama sata vuotta vanhempi tausta.

Eteenkin saaristossa luotsaus tehtävät siirtyivät isältä pojalle aina 1970- lukuun asti Suomessa. Tankarissa oli jo 1760 – luvulla luotseja. Alussa he olivat kalastajia, joilla oli paikallistuntemusta ja auttoivat luotsauksessa. Kokkolan porvarit olivat laivanrakentajia, jotka tekivät kaupantekoa meriteitse ja he palkkasivat luotseja.
Vuodesta 1848 luotsit siirtyivät valtion palkattavaksi. Luotsausta voitiin hoitaa aikaisin keväällä jäiden lähdettyä myöhään syksyyn asti avoveden aikana. Satama oli suljettu talven aikana mutta 1967 Kokkolan satama oli ensimmäistä kertaa auki ympäri vuoden. Ja sen jälkeen luotsit ovat hoitaneet tehtäväänsä ympäri vuoden.

Heidän yhtenäinen, ja varsinkin alussa hieno pukeutumistyyli johtuu siitä, että he edustavat Suomea ja ovat ensimmäinen viranomainen joka astuu vieraan lipun alla seilaavaan laivaan.

Tankarin luotsiasema ei toimi enää asemana vaan luotsien tukikohta on maissa Ykspihlajassa. Tankarin luotsiasema on nykyään Kokkolan Matkailun hallinnassa ja toimii hotellina majakkasaaressa yöpyville vierailijoille.