Hannu Tikkanen, teksti ja kuvat / text och foto
Översättning till svenska: Kristina Klingenberg

Tätä kirjoittaessa (11.5.2024) on ollut kevättä rinnassa jo pitkään. Kevät on luontoharrastajalle kiireistä ja levotonta aikaa. Mieli kaipaa kevään perässä pysymistä – muutosten havainnoimista, muuttolintujen jälleennäkemistä ja päivä päivältä lisääntyvän lämmön aistimista. Sen milloin kevään kokee alkavan vaihtelee henkilöstä ja vuosista riippuen. Auringon kasvavan voiman voi aistia tyynenleutoina päivinä hienoisena lämpönä poskilla jo helmikuun alussa, vaikka talvi on tuolloin keskimäärin syvimmillään – muttei aina.

__________

Då jag skriver detta ( 11.5.2024) har det varit vår i luften redan länge. Våren är en bråd och orolig tid för naturvänner. I sinnet vill man så gärna hänga med och följa med våren – se förändringarna, återse flyttfåglarna och dag för dag ana mer och mer av värmen som tilltar. Hur man uppfattar vårens ankomst varierar år från år och uppfattas olika av olika mänskor.

__________

Termisen kevään alku vaihtelee suuresti. Meteorologisestihan kevään alku määritellään hetkeksi, jolloin vuorokauden keskilämpötila nousee pysyväisluonteisesti 0 C:n yläpuolelle. Koskapa kevät keikahtelee kelien vaihdellessa ja lämpötila heilahtelee nollan molemmin puolin melko pitkäänkin, kevään alun pystyy määrittelemään vasta jälkikäteen talven lämpösummakäyrän matalimman arvon sijoittumisesta. Näin määritellyn kevään alkamisajankohdat ovat vaihdelleet Tankarissa viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes kahden kuukauden haarukassa. Vuonna 2015 kevät alkoi jo helmikuun puolivälin jälkeen 18.2. ja vuonna 2022 lähes kaksi kuukautta myöhemmin 12.4.

__________

Den termiska vårens början varierar stort. Meteorologiskt anser man att våren börjar då dygnets medeltemperatur stannar över 0 grader. Eftersom temperaturerna varierar på båda sidan om 0 strecket ganska länge, så kan man först efteråt konstatera då man ser temperaturkurvorna var det lägsta värdet landar. Enligt detta sätt att definiera har vårens ankomst till Tankar varierat de senaste tio åren med en gaffel på två månader. År 2015 började våren redan i mitten av februari efter 18.2 och år 2022 nästan två månader senare dvs 12.4.

__________

Tankarissa kevään ensi merkit näkyvät ensimmäisenä jäällä. Leppeät lounatuulet sulattavat nopeasti lumet kiintojäiltä ja saavat ahtojääkentän rakoilemaan Westerbådan takana. Pian tulevat jo ensimmäiset muuttolinnut. Osa lajeista ottaa varaslähdön saapuen ennen ”virallista” kevään alkua. Pohjoiseen matkaavia pieniä pulmusparvia voi ”prrrr”-ähdellä taivaalla jo helmikuussa. Kiire on myös luotojen harmaalokeilla, jotka tänä vuonnakin saapuivat luodoillensa jo maaliskuun alussa, noin kuukautta ennen termisen kevään alkua.

__________

På Tankar syns vårens tecken först på isen. Milda sydvästliga vindar smälter snabbt ner snön från den fasta isen och får packisen att spricka upp bakom Westerbådan. Snart kommer då också de första flyttfåglarna. En del arter tjuvstartar och anländer innan den ” offentliga” våren börjat. Flockar av snösparvar på väg norrut kan med sitt prrr- ljud fylla himlen redan i februari. Kobbarnas gråmåsar har också bråttom; i år kom de till sina kobbar redan i början av mars, cirka en månad innan den termiska våren infann sig.

Suurin osa lajeista ei hötkyile keväisen heräämisen kanssa. Kasvit ja hyönteiset ja hyönteissyöjälinnut odottelevat rauhassa riittävän lämpösumman kerääntymistä. Tankarissa kevät on erityisen viipyilevä- hyinen meri hidastaa viherrystä. Tavanomaista on, että puiden lehteen puhkeaminen on parikin viikkoa jäljessä mantereeseen verrattuna. Esimerkiksi viime vuoden (2023) lämpösummakäyristä (origo siirretty +10 C kohdalle) näkee hyvin kuinka talvella kuljetaan mantereen lämpötilojen kanssa kutakuinkin yhtä matkaa, mutta keväällä käyrät erkanevat ja terminen kesä alkoi Tankarissa 9.6 ja Kruunupyyssä jo kuukautta aiemmin 9.5.

________

De flesta arter skyndar inte med att vakna upp på våren. Växterna och insekterna och de insektätande fåglarna väntar i lugn och ro att värmetemperaturen skall stiga. På Tankar är våren speciellt sen – det iskalla havet gör att grönskan håller tillbaka. Det är vanligt att trädens blad spricker upp till ock med två veckor senare än i land. Till exempel ifjol ( 2023) visar kurvorna av värmesumman ( origo flyttad till + 10 C ) hur man på vintrarna rör sig i stort sätt samma temperaturer, men på våren skiljs kurvorna åt och den termiska sommaren började på Tankar 9.6 medan den i Kronoby började redan en månad tidigare dvs 9.5.

Lemmen leikit kuuluvat etenkin linnuilla kevääseen ja isommilla nisäkkäillä syksyyn. Hylkeet ovat poikkeus, ne sekä synnyttävät, että parittelevat keväällä ja vieläpä tässä järjestyksessä. Viivästyneen sikiön kehityksen vuoksi kuutit putkahtavat maailmaan vasta liki vuoden viiveellä.
Hallit poikivat liikkuville Tankarin takaisille ahtojäille jo helmi-maaliskuussa. Etenkin huonoina, rikkonaisen jään talvina emoistaan erilleen eksyneitä, nälkiintyneitä kuutteja voi ryömiä vastaan kaukanakin ahtojäistä, kuten tämä kaveri Kubbån rantajäillä.

__________

Kärleksbestyren hör speciellt bland fåglarna till våren och för större däggdjur till hösten. Sälarna utgör undantag, de både föder och parar sig på våren och dessutom i denna ordning. På grund av fostrets utdragna utveckling föds kutarna till världen först nästan med ett års dröjsmål. Honan föder på packisen som rör sig utanför Tankar redan i februari – mars. Speciellt under vintrar med dålig och sprucken is kan man träffa på hungriga kutar som kommit bort från sina mammor och packisen. Som denna kut från Kubbås strandisar.

Ulkomatalikoille kasautuvat ahtojääröykkiöt ovat viimeisiä muistoja talvesta, kuten nämä vuoden 2019 massiiviset röykkiöt Lillgrundetin takana. Yleensä aallot murentavat melko nopeasti tällaiset rovat. Pisimpään säilyvät ulkoluotojen kuivalle maalle kasaantuneet jäät, kuten 1970-luvun yhtenä vuotena, jolloin kasoja oli perimätiedon mukaan nähtävissä Westerbådanilla vielä juhannuksenakin.

__________

De packishögar som samlas på utskärsgrunden är de sista påminnelserna om vintern. Dessa massiva högar är från år 2019 bakom Lillgrundet. Ofta smular vågorna sönder liknande högar rätt snabbt. De högar av is som samlas på torra land på skären håller längst, som någongång på 1970 – talet, då det enligt hörsägen syntes ishögar på Westerbådan ännu på midsommaren.

Eräs huomattava muutos keväissä on se, että aiemmin vanhoina hyvinä talvina kuvauksellisia ahtojäitä pääsi ihastelemaan lähes vuosittain. Nykyisen lämmenneen ilmaston aikoina Tankarin leveysasteilta ulapan jäitä ei pääse näkemään välttämättä lainkaan veneilykauden avausreissulla, koska ulappa avautuu yleensä ennen rannikon kiintojäiden sulamista.

_________

En betydande förändring som gäller vårarna är; under de gamla goda vintrarna kunde man få beundra bildsköna packisar nästan årligen. Genom klimatuppvärmningen kommer man nödvändigtvis inte alls på Tankars breddgrader att få uppleva is på havet under båtsäsongens öppningstur, eftersom havet öppnar sig vanligtvis längre ut först innan fastisen längs kusten smälter.

Jääveistosten kausi jatkuu ja vaihtuvien näyttelyiden tahti vain kiihtyy kevään edetessä. Lämpöisinä päivinä kivan lisän tuovat lämpöisen ilmamassan ja hyisen meren kohtaaminen – optiset harhat saavat saaretkin leijumaan.

__________

Snöskulpturernas säsong fortsätter och utställningens tempo stiger då våren framskrider. Under varma dagar ger mötet av den varma luftmassan och det iskalla havet ett trevligt tillägg- de optiska synvillorna får öarna att sväva.

Kevät on lintuharrastajan kulta-aikaa myös Tankarissa. Muuttokausi huipentuu toukokuun lopun vesilintujen muuttoon, jolloin ulapalla voi nähdä tuhansia arktisille vesille matkaavia vesilintuja, kuten mustalintuja, alleja, kuikkia ja kahlaajia.

_________

Våren är fågelskådarnas gyllene tider också på Tankar. Flyttperioden når sin kulmen i slutet av maj då vattenfåglarna flyttar, då kan man se ute till havs tusentals vattenfåglar, som sjöorrar, alfåglar, storlommar och vadare.

Toukokuun lopulla on myös saaressa vipinää -etenkin ns. pudotuskeleillä. Tuolloin sateisen sumuiset kelit saavat muuttolinnut keskeyttämään muuttonsa ja pudottautumaan korkeuksista lähimmille saarille.
Tuolloin Tankarissa voi nähdä mm kymmeniä sinirintoja – lapin kauniita laululintuja, joista onneksi jokunen intoutuu silloin tällöin konsertoimaankin aikansa kuluksi tai luullen jo tulleensa pesimäseudulleen – muistuttavathan saaren karut nummet enemmän lapin paljakkaa kuin keski-pohjalaista perusmaisemaa. Sinirintojen jälkeen saareen saapuvat vieläkin taitavammat laulajat – kerttuset. Mutta tuolloin on jo viipyilevä kevät takana ja kesä on saapunut Tankariinkin – siitä enemmän tuonnempana…

___________

I maj är det också livligt på holmen under s.k lågtryck. Regnigt, dimmigt väder får flyttfåglarna att avbryta sin flytt och sänka sig ner från höjderna och landa på närmaste holme.
Då kan man på Tankar få se bland annat tiotals blåhakar – lappska vackra sångfåglar, någon lösgör sig till all lycka då och då från flocken för att ge konsert för att få tiden att gå eller för att den tror att den kommit fram. Öns karga lundar påminner mera om lappländsk vildmark än mellanösterbottnisk miljö. Efter blåhakarna kommer ännu skickligare sångare- rörsångarna till ön. Men då är redan den kvardröjande våren bakom och sommaren har kommit också till Tankar – om det skriver jag mera senare…