Tankarin lintuasema

Artikkelikuva (kuva 1):

Lintuasema – Fågelstation

Tankarin lintuasema sijaitsee Pohjanlahden itärannalla, saariston ulkolaidalla ja noin 12 km Kokkolan kaupungista luoteeseen (artikkelikuva).  Itse saari on vain 24 ha:n suuruinen (n. 800×400 m).

Tankariin kulkee kesäisin yhteyslaiva useita kertoja viikossa, muuten on asemahenkilöstö kuljetettu saareen pääosin lintuharrastajien venein.

Saarelle perustettiin lintuasema vuonna 1972, josta lähtien asema on ollut katkotta toiminnassa. Päätoimintamuotoina ovat olleet koko aseman historian ajan: 1) lintujen rengastus, 2) vuosittaiset pesimälinnustolaskennat (pääsaari ja ulkosaaristo), 3) lintujen yömuuton seuranta, 4) biometrisen materiaalin keruu rengastusten yhteydessä (lintujen mittaukset) sekä 5) lyhytaikaisemmat projektit (punkit, sinirinta, BirdLifen projektit jne.). Saaren sijainti suosii erityisesti Perämeren syksyistä vesilintujen muuton seurantaa Jäämereltä ja koillisesta saapuville linnuille. Niinpä mm. leveäpyrstökihut, pikkukajava ja jääkuikat muuttavat jo säännöllisesti Tankarin kautta. Suomessa harvinaisia ohimuuttajia edustavat silloin tällöin tavatut pikkuruokki, lunni ja amerikanjääkuikka.

Lintuasema on ollut miehitettynä 2000-luvulla selvästi vähemmän kuin 1970-90-luvuilla, keskimäärin runsas 60 vrk/vuosi nykyisin.

Kuva 2: Tankarin lintuaseman miehitysvuorokaudet vuosina 1972-2015.

Bild 2: Tankar fågelstations bemanningsdygn åren 1972-2015.

Kuva 3.  Tankarissa rengastetut linnut ja lajimäärät 2000-luvulla.

Bild 3. På Tankar ringmärkta fågelindivider och artantal under 2000-talet.

Tankar on tunnettu Suomen merkittävimpänä yömuuton seurantapaikkana. Aivan viime vuosia lukuun ottamatta ovat useat syksyt olleet varsin vilkkaita yömuutoiltaan. Parhaina muuttoöinä on saarella havaittu lähes 40 000 muuttajaa ja yli 20 000 linnun öitä on noteerattu useita – etenkin 1980-luvulla.

Kuva 4.  Yömuuttaja- ja lajimäärien muutokset 5-vuotisjaksoina 1972-2014.

Bild 4.  Ändrigar av antalet nattsträckare och nattsträckande arter under 5-års perioder åren 1972-2014.

Kuva 5.  Yksittäisten vuosien yömuuttajamäärien vähennys 1970-80-luvulta nykypäiviin on ollut huikeaa. Pylväät kuvastavat koko syksyn yömuuttajalukuja.

Bild 5. Nedgången av antalet nattsträckare under enskilda år sedan 1970-80-talet till dagsläget har varit drastisk. Kolumnererna visar antalet nattsträckande fåglar under hela hösten.

Harri Hongell (1951-2018)

Lintu- ja luontoharrastaja, biologi

Tankarin lintuaseman perustamisessa 1978 hän oli avainhenkilönä ja toimi asemanhoitajana kuolemaansa saakka.

Artikeln publicerades i tidskriften Fåglar i Norrbotten under rubriken Tankar fågelstation som utges av Norrbottens Ornitologiska Förening, årgång 35 nr 2, 2016.

Tankar fågelstation är beläget på Bottenvikens östkust, i yttre skärgården ca. 12 km nordväst om Karleby centrum (bild 1). Själva öns areal är endast 24 ha (ca. 800×400 m).

Sommartid traffikerar en förbindelsebåt mellan Tankari och Karleby flera gånger om veckan, men därutöver har stationspersonalen färdats till ön i regel med fågelskådarnas egna båtar.

Fågelstationen grundades på ön 1972, varefter stationen har oavbrutet varit verksam. De huvudsakliga verksamhetsformerna under stationens hela historia har varit: 1) fågelringmärkning, 2) årliga häckfågelinventeringar (huvudön och yttre skärgården), 3) uppföljning av fåglarnas nattflyttng, 4) insamling av biometrisk data i samband med ringmärkningen (fåglarnas mått) samt 5) mera kortvariga projekt (fästingar, blåhake, BirdLifes projekt o.s.v.). Öns läge gynnar särskilt observering av sjöfågelsträcket längs med Bottenviken, fåglar som under hösten anländer från Ishavet och nordost. Följaktligen flyttar bl.a. bredstjärtad labb, tretåig mås och islom numera regelbundet via Tankar. Av de för Finland sällsynta förbisträckande arter finns sporadiska observationer från Tankar av alkekung, lunnefågel och svartnäbbad islom.

Fågelstationen har tydligt haft en mindre bemanning under 2000-talet än under 1970-1990-talet. Nuförtiden är bemanningen på drygt 60 dygn/år (bild 2)

I Finland är Tankar välkänd träffpunkt för de östliga invasionsarterna och genom tiderna man ringmärkt bl.a. 1 videsångare, 3 brunsångare, 47 taigasångare, 43 kungsfågelsångare, 5 östlig gransångare (tristis), 5 sibirisk piplärka ja 2 blåstjärt. De tio vanligaste ringmärkta arter är (läget i slutet av 2015): kungsfågel (19375 ringm.), gråsiska (13417), lövsångare (8008), sjärtmes (6287), talltita (4480), blåmes (4303), rödvingetrast (2697), talgoxe (2794), björktrast (2326) och rödhake (2323). På ön har man 3-5 ringmärkares insatser ringmärkt t.o.m. slutet av år 2015 97 650 fåglar av150 arter. Endast 0,2-1,0 % av fåglarna har ringmärks som unge. Fåglarna har fångats med 10-15 fägelnät, för hand eller med olika typer av fångstburar. Som unikt kan anses utgöra de nästan tusen nattsträckare om fångats uppe i fyren. (Bild 3)

På stationen ringmärktes under 2000-talet årligen ca.1200 – 3300 fåglar, varierande på förekomsten av vandringsfåglar. År 2015 ringmärktes på Tankari endast 1315 fåglar. Avvikande för hösten var bl.a. den rika förekomsten av taigasångare (78 observerade individer, varav 9 ringmärktes). Under den bästa dagen (16.9.) sträckte via ön totalt 21 taigasångare, varav 3 ringmärktes! Öven hackspettarnas vandring var kraftig och för ön sällsynta gråspetten observerades 13 fåglar (1 ringmärkning), även 13 st. vitryggig hackspett (4 ringmärkningar), spillkråka 16 st. (4 ringmärkningar.) och mindre hackspett 4 st (2 ringmärkningar).

Tankar är känd som en av de viktigaste observationsplatserna för nattsträckande fåglar. Med undantag av de senaste åren har under flera höstar förekommit intensiva nattsträck. Under de bästa nätterna har observerats nästan 40 000 fåglar och flera nätter med över 20 000 fåglar har nedtecknats – särskilt under 1980-talet. (Bild 4 och 5)

Harri Hongell (1951-2018)

biolog och naturentusiast,

aktiv fågelskådare och ringmärkare.

Harri Hongell var med och grundade Tankar fågelstation 1972 och skötte stationen fram till sin död.

Artikeln publicerades i tidskriften Fåglar i Norrbotten under rubriken Tankar fågelstation som utges av Norrbottens Ornitologiska Förening, årgång 35 nr 2, 2016.

Leave A Comment