Syömällä siistiä!!

Avoimet perinnemaisemat ovat keskeiset tekijät Tankarin vetovoimaisuuden takana. Näiden arvojen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa luonnon hoitamista.

Vielä 1950-luvulla tätä tehtävää hoitivat saaressa laiduntavat pari lehmää ja vuodesta 2015 alkaen lampaat. Alkuvaiheessa lammaslaidunnusta oli vain saaren eteläosissa, vuodesta 2023 lähtien koko saaressa lukuun ottamatta luonnontilaisena säilytettävää lehtoa. Ilman laidunnusta ja luonnonhoitajien toimesta tehtäviä mekaanisia raivauksia saari olisi lähes täysin umpeutunut jo aikaa sitten.

Tänä vuonna ( 2024 ) lampaita laiduntaa saaressa 20. Saari on jaettu kolmeen lohkoon. Alkukesällä lampaat putsaavat saaren keskiosia, heinäkuun turistisesongin aikana eteläosia ja elokuussa lintujen pesintöjen päätyttyä pohjoiskallioita.

Antakaahan lampaille työskentelyrauha – huolehdittava on etenkin koirien kiinnipidosta.
Kesän mittaan lampaat tottuvat ihmisiin ja uteliaimmat voivat tulla tekemään tuttavuuttakin. Silloinkin on tyydyttävä tarjoamaan niille vain luonnon antimia kuten heiniä ja puiden lehtiä.

Teksti Hannu Tikkanen
Översättning Kristina Klingenberg

Fåren som naturvårdare – Snyggt genom att beta!!

De öppna traditionella landskapet är en av orsakerna till Tankars dragningskraft. För att upprätthålla dessa värden behöver man regelbunden naturvård.

Ännu på 1950-talet sköttes denna uppgift att två kor som betade på holmen och från år 2015 fåren. I början betade fåren endast i södra delen av holmen, från år 2023 på hela holmen med undantag av en lund som skall bevaras i naturligt tillstånd. Utan bete och naturvårdares arbete med mekanisk röjning så skulle ön ha vuxit fast för länge sedan.

I år ( sommaren 2024 ) finns det 20 får på bete på holmen. Ön har delats i tre delar. I början av sommaren putsar fåren öns mellersta del, under julimånad, under den intensivaste turistsäsongen håller de till i öns södra del och i augsti efter fåglarnas häckningstid flyttas de till de norra klipporna.

Ge fåren arbetsro – det är viktigt att man har hundarna kopplade.
Under sommaren vänjer sig fåren vid mänskorna och de nyfiknaste kan komma för att bekanta sig närmare. Även då skall man nöja sig med att ge dem bara naturens gåvor som hö och blad från träden.

Text Hannu Tikkanen
svensk översättning Kristina Klingenberg